Príprava na sviatosť birmovania

Podmienky prípravy:

  • Prípravu na birmovku môžu v našej farnosti začať žiaci, ktorí sú v tomto školskom roku v ôsmom alebo deviatom ročníku základnej školy (resp. v tercii alebo kvarte gymnázia).
  • Príprava na birmovku prebieha formou pravidelných stretnutí v malých skupinách v týždňovom intervale po dobu rok a pol. (Cez prázdniny stretnutia nie sú.) Predbežný čas birmovky: apríl – máj 2020.
  • Za ďalšiu veľmi podstatnú časť našej prípravy považujeme víkendové sústredenia, ktorých termíny dáme vopred vedieť. Účasť na týchto sústredeniach, ktoré organizujeme vždy v ubytovacom zariadení mimo BB, je pre budúcich birmovancov povinná. Okrem toho v lete ponúkame zážitkový tábor určený pre birmovancov.
  • V celkovej príprave budúcich birmovancov kladieme v našej farnosti veľký dôraz na rozvíjanie sa v troch oblastiach. Vedomostná (preverovaná cez testy po určitých obdobiach výuky), oblasť služby a angažovanosti (cez zapájanie sa do rôznych brigád, liturgie a pod.) a oblasť praktizovania sviatostného a modlitbového života. Tieto tri oblasti našej prípravy sa premietnu do konkrétnych aktivít počas celej prípravy. U nás sa snažíme klásť dôraz viac na zážitkovú formu, ako len obyčajné nalievanie vedomostí.

Ak Vám teda vyhovujú tieto podmienky prípravy na birmovku v našej farnosti, prosíme Vás, aby ste vyplnili prihlášku a odovzdali ju najneskôr do 30. septembra v sakristii kostola Panny Márie Pomocnice v Sásovej. Prvé stretnutie všetkých birmovancov aj ich rodičov bude 10. októbra 2018 o 19:00 hod. v budove saleziánskeho strediska vedľa kostola. Na stretnutí sa budúci birmovanci dohodnú so svojimi animátormi na stabilnom čase ďalších stretnutí, ktoré budú následne prebiehať v týždňovom intervale. Akékoľvek ďalšie otázky môžete smerovať na zodpovedného za prípravu: Juraj Kovaľ; 0902 349 294;  jurosdb@gmail.com Už teraz sa veľmi tešíme na novú skupinu birmovancov a veríme, že ako aj po minulé roky, zažijeme veľa pekných zážitkov.

Stiahnite si prihlášku na birmovku.

Chceš vedieť ako prebiehala minuloročná birmovka ?