Sviatosti

Príprava na krst

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa údmi Krista, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. /KKC 1213/

Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili. /KKP 867/

Dieťa má byť pokrstené vo vlastnom farskom kostole rodičov, teda tam kde majú trvalé bydlisko, a spolu s krstnými rodičmi majú byť riadne poučení o význame tejto sviatosti. Treba dbať aj o to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, ktoré je cudzie kresťanskému zmýľaniu. Má to byť podľa možnosti kresťanské meno, teda meno niektorého kresťanského svätca, ktorý bude dieťaťu aj patrónom.

Príprava na prvé sväté prijímanie – IMOS

Žiaci tretieho ročníka sa na hodinách náboženstva môžu pripravovať na prvé sväté prijímanie. Ak máte záujem, aby aj Vaše dieťa pristúpilo k svätému prijímaniu, prosím vyplňte prihlášku a pošlite ju obratom späť do školy po Vašej dcére, alebo synovi. Pred touto veľkou udalosťou pre Vaše dieťa prebieha v našej farnosti takmer ročná príprava, v ktorej sa snažíme naučiť deti zapájať sa do slávenia sv. omše a odovzdávať im základné vedomosti z náboženstva, ktoré sú potrebné pred prijatím tejto sviatosti. Preto Vás chceme poprosiť, aby ste si dobre prečítali nasledujúce podmienky prípravy na prvé sv. prijímanie u nás.

  • Súčasťou prípravy na prvé sv. prijímanie je výuka náboženstva na základnej škole. Preto je dôležité, aby v tomto šk. roku Vaše dieťa navštevovalo hodiny náboženstva.
  • Príprava detí prebieha aj na stretnutiach „IMOS-u“ (Ide mi svätosť), ktoré sú v periodicite: 1 sobota za mesiac v čase od 16:00 do 18:00.

Príprava na birmovku

Podmienky prípravy:

  • Prípravu na birmovku môžu v našej farnosti začať žiaci, ktorí sú v tomto školskom roku v ôsmom alebo deviatom ročníku základnej školy (resp. v tercii alebo kvarte gymnázia).
  • Príprava na birmovku prebieha formou pravidelných stretnutí v malých skupinách v týždňovom intervale po dobu rok a pol. (Cez prázdniny stretnutia nie sú.) Predbežný čas birmovky: apríl – máj 2024.
  • Za ďalšiu veľmi podstatnú časť našej prípravy považujeme víkendové sústredenia, ktorých termíny dáme vopred vedieť. Účasť na týchto sústredeniach, ktoré organizujeme vždy v ubytovacom zariadení mimo BB, je pre budúcich birmovancov povinná. Okrem toho v lete ponúkame zážitkový tábor určený pre birmovancov.
  • V celkovej príprave budúcich birmovancov kladieme v našej farnosti veľký dôraz na rozvíjanie sa v troch oblastiach. Vedomostná (preverovaná cez testy po určitých obdobiach výuky), oblasť služby a angažovanosti (cez zapájanie sa do rôznych brigád, liturgie a pod.) a oblasť praktizovania sviatostného a modlitbového života. Tieto tri oblasti našej prípravy sa premietnu do konkrétnych aktivít počas celej prípravy. U nás sa snažíme klásť dôraz viac na zážitkovú formu, ako len obyčajné nalievanie vedomostí.

Príprava na sviatosť manželstva

O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patrí aspoň jeden zo snúbencov – žiadateľov, a to najmenej tri mesiace vopred. Pozri členenie farností v Banskej Bystrici (tu).

Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán na dôstojnosť sviatosti.“ (KKC 1601)

Hneď pri prvom stretnutí sa môže spísať sobášna zápisnica. K tomu je potrebné predložiť tieto doklady:
• doklad o štátnom občianstve (platný občiansky preukaz alebo u cudzincov cestovný pas)
• krstný list – nie starší ako 3 mesiace k dátumu sobáša (ak bol krst mimo našej farnosti).
• úmrtný list predošlého partnera, ak jeden, prípadne obaja sú vdovec/vdova.

Snúbenci pred uzatvorením sobáša musia absolvovať predmanželskú prípravu a zároveň pristúpia k sviatosti zmierenia.

Sviatosť zmierenia

Spytovanie svedomia:

Je vhodné, aby sme sa pravidelne venovali spytovaniu svedomia. Ide o duchovnú hygienu potrebnú na to, aby sme spoznávali, čo posilňuje vzťahy a vyhýbali sa tomu, čo ich zraňuje. Podobne je to veľmi vhodné aj pre prípravu na sviatosť zmierenia, pretože hriechy treba vyznať čo najpravdivejšie, jasne, výstižne, stručne, s úprimnou ľútosťou a túžbou napraviť sa.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v našej farnosti:

Utorok – Nedeľa pri sv. omšiach, pred prvým piatkom a cez sviatky podľa farských oznamov