História Saleziánov dona Bosca v Banskej Bystrici

Na stránke sa pracuje ... ďakujeme za trpezlivosť.

Vaše nápady alebo postrehy k webstránke môžete poslať na admin@sbb.sk

11. november 1990

Príchod saleziánov do Banskej Bystrice.

Na pozvanie diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Balážaprišli saleziáni do Banskej Bystrice – Sásovej 11. novembra 1990, kde im bola biskupom zverená novoutvorená farnosť Banská Bystrica-Sásová. Za správcu farnosti bol vymenovaný direktor komunity don Štefan Kovalík, za kaplána a ekonóma komunity don Jozef Gibala. Na Javorníckej ulici kúpili štvorizbový byt, v ktorom bola aj farská kancelária.

jar 1991

Príchod don Tibora Janúcha.

Na jar v r. 1991 prišiel don Tibor Janúch, ktorý bol poverený úlohou kaplána a starosťou o mládež. V Sásovej bolo vtedy 8400 detí do 14 rokov. Pre prácu s mládežou bola často využívaná chata v Banskej Belej, lúka nad Sásovou a farská kancelária.

1. máj 1994

Posvätenie pozemku.

1. mája 1994 diecézny biskup, Mons. Rudolf Baláž posvätil na Tatranskej ulici pozemok, ktorý daroval saleziánom pre stavbu areálu.

15. august 1994

Direktorom komunity sa stáva don Tibor Janúch.

15. augusta 1994 don Štefan Kovalík bol preložený za farára do Dubnice nad Váhom a farárom v Sásovej sa stal don Vincent Feledíka direktorom komunity don Tibor Janúch.

28.júna 1995

Stavebné povolenie na stavbu saleziánskeho domu.

28.6.1995 získali saleziáni stavebné povolenie na stavbu Saleziánskeho mládežníckeho strediska s ihriskom, s ktorou sa hneď začalo.

leto 1997

Dokončenie stavby saleziánskeho domu.

Stavba domu bola ukončená v lete roku 1997. Bol to rok, kedy bol dom oficiálne schválený z Ríma a zasvätený sv. Jánovi Boscovi.

1997

Nový direktor don Ján Zauška.

Don Tibor Janúch bol preložený do Prešova a novým direktorom sa stal don Ján Zauška. Komunita sa z bytu na Javorníckej ulici po siedmych rokoch presťahovala do novootvoreného domu.

1997

Saleziánsky študentát v Banskej Bystrici.

Z Bratislavy bol do domu v Banskej Bystrici preložený saleziánsky študentát teológie, pričom mladí teológovia študovali v Teologickom inštitúte v Badíne. Duchovnou starostlivosťou o študentov bol poverený don Jozef Žembera.

1998

Vedúcim oratória sa stáva don Slávko Švihra

Za vedúceho oratória a mládežníckeho strediska bol menovaný v roku 1998 don Slávko Švihra, ktorému s mládežou pomáhali študenti teológie a asistenti: Zdenko Macko a Mikuláš Jancura.

1999

Prichádza don Jozef Dömény.

V roku 1999 prišiel don Jozef Dömény s poverením venovať sa zložkám saleziánskej rodiny.

2000

Direktorom sa stáva don Anton Červeň.

V roku 2000 bol don Zauška preložený do Košíc a don Žembera do Bratislavy. Za nového direktora bol menovaný don Anton Červeň.

28. jún 2001

Posvätený základný kameň nového kostola.

28.júna 2001 diecézny biskup, Mons. Rudolf Baláž posvätil základný kameň pre stavbu kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov.

2001

Správcom farnosti sa stáva don Juraj Kyseľ.

V roku 2001 bol don Vincent Feledík preložený za farára do Šaštína a správcom farnosti s stal don Juraj Kyseľ.

21. december 2002

Vysvätený kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov.

21.decembra 2002 diecézny biskup, Mons. Rudolf Baláž, posvätil kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov.

2002

Vedúcim oratória sa stáva don Dušan Vilhan

V roku 2002 prišiel don Jozef Šeboza kaplána a spolu s ním pribudol v komunite aj nový asistent Maroš Leškovský a don Slávko Švihra bol v tom istom roku preložený do Bratislavy. Vedúcim oratória sa namiesto neho stal novokňaz don Dušan Vilhan.

2003

Do komunity prichádza don Ľudovít Baňovič.

V roku 2003 bol don Juraj Kyseľ preložený do Žiliny a do komunity prišiel don Ľudovít Baňovič s poverením pracovať v oratóriu a mládežníckom stredisku. Spolu s ním prišiel na jeden rok ďalší asistent Peter Kvašňovský. Za správcu farnosti bol menovaný direktor don Anton Červeň.

2004

Do komunity prichádza koadjútor Radovan Rumanovič.

Po ukončení asistencie Maroša Leškovského a Petra Kvašňovského v roku 2004 bol do komunity pridelený koadjútor Radovan Rumanovič, ktorý vyštudoval odbor vychovávateľstvo na tunajšej univerzite a vykonával vzácnu službu v oratóriu.

2005

Príchod nových spolubratov don Petra Veselského a don Petra Lorenca.

V roku 2005 odchádza don Dušan Vilhan do Bratislavy-Dúbravky a don Ľudovít Baňovič do komunity v Hodoch pri Galante. Ich miesto zaujali don Peter Veselský, ako vedúci mládežníckeho strediska a don Peter Lorenc poverený prácou v oratóriu.

2007

Do komunity prichádza novokňaz don Peter Kvašňovský.

V roku 2007 prišiel do saleziánskej komunity novokňaz Peter Kvašňovský, ktorý sa zapojil do života farnosti a oratória. Žiadne iné zmeny sa v Saleziánskej komunite neuskutočnili a tak sa dielo mohlo rozvíjať v stabilite. Toho istého roku a aj dňa bol na základe biskupovej žiadosti vymenovaný za dekana a presunutý do Partizánskeho otec Jozef Šebo.

august 2007

Z komunity odchádza don Jozef Gibala.

August roku 2007 priniesol aj ďalšiu zmenu – bol preložený Jozef Gibala do saleziánskeho strediska – Prešov. Pôsobil tu dlhé roky a bol zodpovedný za stavbu Saleziánskeho strediska a tiež saleziánskeho kostola Panný Márie Pomocnice kresťanov.

2009

Z komunity odchádza direktor Anton Červeň.

Don Anton Červeň, ktorý bol v Banskej Bystrici 9 rokov direktorom išiel v roku 2009 na študijný pobyt do anglického Londýna.

2010

2011

2012

2013

2014

2015