Po dvojročnej príprave sa uskutočnila sviatosť birmovania

Podobne ako Pán Ježiš pred svojím nanebovstúpením pripravoval učeníkov na prijatie Ducha Svätého, aj naši birmovanci absolvovali dvojročnú prípravu, aby v sobotu 28. mája mohli prijať plnosť darov Ducha Svätého a prekročiť tak prah kresťanskej dospelosti.

Tento rok k sviatosti birmovania pristúpilo 59 mladých ľudí a 5 dospelých. V čase prípravy boli rozdelení do viacerých skupín vedených členmi saleziánskej komunity a animátormi. Okrem každotýždňových stretnutí sa tí, ktorí chceli prijať sviatosť birmovania, museli zúčastniť tematických víkendových stretnutí.

Krok prijatia sviatosti sa uskutočnil v kostole Panny Márie Pomocnice v saleziánskom stredisku za prítomnosti diecézneho vikára Branislava Koppala. Ten počas kázne upriamil pozornosť na podstatu dospelosti. Spomenul, že dieťa potrebuje príkazy a hranice, zatiaľ čo dospelý si sám vie vyhodnotiť čo je preň osožné a treba urobiť a čomu sa naopak vyhnúť. Inak tomu nie je ani v duchovnom živote. Pri svätej omši koncelebrovalo viacero kňazov, nielen zo saleziánskych radov. Bola to veľmi pekná slávnosť, ktorú svojím spevom sprevádzal aj mládežnícky zbor Stagg. Mnohí ocenili skutočnosť, že všetky úlohy počas slávenia sv. omše, od čítaní Božieho slova cez obetné dary až po poďakovanie na záver si birmovanci rozdelili medzi seba a slávnosť tak bola o to výnimočnejšia.

Na záver celej slávnosti sa čerství dospelí kresťania odfotili pred kostolom a roztrúsili sa k svojim rodinám osláviť tento veľký životný krok.

Alžbeta Širáňová

Fotogaléria

28.5.2022

dátum

Banská Bystrica

miesto

Martin Funiak

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.