Sviatosť krstu

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa údmi Krista, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. /KKC 1213/

Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili. /KKP 867/

Dieťa má byť pokrstené vo vlastnom farskom kostole rodičov, teda tam kde majú trvalé bydlisko, a spolu s krstnými rodičmi majú byť riadne poučení o význame tejto sviatosti. Treba dbať aj o to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, ktoré je cudzie kresťanskému zmýšľaniu. Má to byť podľa možnosti kresťanské meno, teda meno niektorého kresťanského svätca, ktorý bude dieťaťu aj patrónom.

Je vhodné, aby rodičia prišli na faru ešte pred pôrodom a dohodli rámcovo dátum krstu. Pri tejto príležitosti môže matka prijať požehnanie pred pôrodom. Po pôrode, nech prídu obaja, alebo aspoň jeden z rodičov na faru požiadať o krst. Na farskom úrade sú úradné hodiny v utorok až piatok od 16.00 do 18.00 hod. Na toto stretnutie treba priniesť:

  • rodný list dieťaťa /k nahliadnutiu/
  • potvrdenie krstných rodičov o prijatí sviatosti krstu, birmovania resp. sviatosti manželstva

Podľa cirkevného práva, aby bol niekto pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné, aby:

  • zavŕšil šestnásty rok života;
  • bol katolík, aby bol už na birmovke a svätom prijímaní;
  • viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  • ak žije v manželstve, mal cirkevný sobáš;
  • nesmie to byť otec či matka dieťaťa;
  • nesmie byť v cirkevnom treste alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený).

Ak sú krstní rodičia dvaja, musí to byť jeden muž a jedna žena, hoci nemusia byť manželmi (platí však podmienka o cirkevnom sobáši). Úlohou krstných rodičov je spolu s rodičmi priniesť dieťa na krst, pomáhať rodičom s kresťanskou výchovou dieťaťa, aby si v budúcnosti plnilo povinnosti, ktoré s krstom súvisia. Aby sa pripravilo, keď príde čas, aj na prijatie ostatných kresťanských sviatostí. Účasť krstného rodiča pri krste je pre neho záväzkom, že ako pri krste vyznal spolu s rodičmi dieťaťa kresťanskú vieru, tak sa ju bude usilovať vyznávať aj životom, aby v ňom krstný syn resp. dcéra našli vždy príklad, oporu a povzbudenie na ceste k Bohu. Je preto vhodné, aby krstný rodič žil blízko krstného dieťaťa, alebo aspoň s ním pravidelne prichádzal do kontaktu. Ten kto nespĺňa podmienky na krstného rodiča, nemôže túto úlohu pri krste zastávať. Môže byť iba svedkom krstu, ktorý iba dosvedčuje prijatie krstu.

V našej farnosti si krstnú náuku pre rodičov a krstných rodičov treba dohodnúť osobne s pánom farárom na farskom úrade.

Krst sa udeľuje zvyčajne v sobotu o 11.30  alebo v  nedeľu o 12.30 hod. Krst počas svätej omše, alebo v iný termín, je možné dohodnúť s pánom farárom.