Farské oznamy na 6. nedeľu v období cenz rok. – 11. 2. 2024

 1. Ďakujem všetkým, ktorí ste pripravovali Don Bosco show. Nech vám Pán odmení vaše námahy a čas, ktoré ste tomuto peknému predstaveniu venovali.
 2. Zbierka na energie bola 1130 Eur. Pán Boh zaplať.
 3. Dnes o 15.00 bude v Salezku miništrantské stretko.
 4. Budúci týždeň je popolcová streda, ktorou sa začína pôstne obdobie. Pôst je obdobie, ktoré nás pripravuje na slávenie Veľkej Noci. Je časom počúvania Božieho slova a obrátenie, zmierenia sa s Bohom a s bratmi a sestrami, čas modlitby, pôstu a almužny. Pokánie môžeme vykonať napríklad zdržovaním sa mäsitého pokrmu, účasťou na sv. omši, krížovej ceste, ruženci, čítaním sv. písma, skutkom lásky k blížnemu či nejakým sebazáporom.
 5. omše na Popolcovú stredu budú o 7:00 hod., a popoludní o 17:00 hod. a o 18:30 hod. Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi: prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trocha jedla ešte dvakrát v priebehu dňa. Nejesť mäso sa týka tých, ktorí dovŕšili 14-ty rok života a zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia  60-ho roka života.
 6. Krížová cesta v našom kostole bude bývať vždy v piatky a v nedele o 18:00 hod.
 7. Pôstne katechézy s názvom „Hodinka s Božím slovom“ budú od 2.pôstnej nedele v čase 17.00 – 18.00 v Salezku vo veľkej klubovni. Bude ich viesť salezián Vlado Plášek.
 8. Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie vašich 2% z dane. Tlačivá nájdete pri vchode do kostole. Môžete podporiť mladých v Salezku alebo projekt Orientačné dni. Ak ste nám nejakým spôsobom pomáhali v minulom roku, máte možnosť venovať až 3% z dane. Stačí, že nás požiadate o potvrdenie dobrovoľníckej činnosti.
 9. Pápež František vyhlásil rok 2024 v rámci prípravy na Svätý rok 2025 za Rok modlitby. Rok modlitby má poslúžiť na znovuobjavenie ústredného postavenia modlitby v živote kresťana.
 10. Dospelí katolíci, ktorí by sa chceli stať dobrovoľníkmi počas Jubilea 2025, sa už teraz môžu prihlásiť. Ich úlohou bude pomáhať pútnikom prichádzajúcim do Ríma.
 11. Na budúci týždeň upratuje skupina č.2.

Liturgické oznamy

V stredu je Popolcová streda.

Budúca nedeľa je prvá pôstna nedeľa.