1. deň – Nie bitkou…

Don Bosco mal svoj prvý sen ako deväťročný. Ježiš a Panna Mária mu v ňom zvestovali, aj keď iba matne, jeho budúce poslanie. Zdalo sa mu, že stojí blízko domu na šírej lúke, po ktorej behalo veľké množstvo chlapcov. Jedni sa hrali, iní sa smiali a ostatní kliali. Keď počul rúhanie, vrhol sa medzi nich a päsťami i slovami sa ich snažil umlčať. Vtom sa mu zjavil vznešený muž v snehobielom rúchu. Jeho tvár tak žiarila, že malý Janko mu nemohol hľadieť do očí. Muž ho zavolal po mene a prikázal mu, aby sa postavil na čelo týchto chlapcov, pričom dodal:
Nie bitkou, ale dobrotou a láskou si získaš ich priateľstvo. Porozprávaj im o ošklivosti hriechu a o kráse čností. Janko, zmätený a prestrašený, namietal, že je iba chudobný a jednoduchý chlapec a že sa necíti na takúto úlohu. Medzitým hádky, krik a preklínanie zmĺkli a chlapci obkolesili toho, čo rozprával. Dajme však slovo samému donovi Boscovi: „Ani som nevedel, čo hovorím, keď som sa ho opýtal: – Kto ste, že žiadate odo mňa takéto nemožné veci? – Práve preto, že sa ti to zdá nemožné, urobíš to možným. Stačí, keď budeš poslušný a nadobudneš vedomosti.
– A kto ma to naučí?

– Dám ti učiteľku. Pod jej vedením sa staneš múdrym, lebo bez nej je aj tak každá múdrosť hlúposťou.
– Kto ste, že takto rozprávate? – Som synom tej, ktorú ťa tvoja matka učila trikrát denne pozdraviť.
-Moja matka mi zakázala rozprávať sa s cudzími ľuďmi, povedzte mi svoje meno.

-Na moje meno sa spýtaj mojej matky.

V tej chvíli som zbadal vedľa neho vznešenú ženu s  majestátnym výrazom, odetú do drahocenného plášťa, akoby utkaného z hviezd. Keď videla, že som čoraz zmätenej kývla na mňa, s láskou ma chytila za ruku a povedala

– Pozeraj sa!

Pozrel som sa a videl som, že všetci chlapci zmizli a na ich mieste bolo množstvo kozliat, psov, mačiek. medveďov a iných zvierat.

– Toto je pole tvojho účinkovania, tu budeš pracovať, – povedala Pani, – buď pokorný, statočný a silný. To, čo sa teraz deje pred tvojimi očami s týmito zvieratami, ty musíš urobiť s mojimi synmi.
Znova som sa obzrel a namiesto divých zverov sa tu objavili krotké baránky, ktoré veselo poskakovali okolo muža a Panej a radostne bľačali na ich počesť. Ešte stále sa mi snívalo, že som sa rozplakal a prosil som Paniu, aby mi vysvetlila, čo to všetko znamená. Položila mi ruku na hlavu a povedala:

– Časom všetko pochopíš!

Vtom som sa zobudil na nejaký šramot. Zdalo sa mi, že ma bolia ruky od rán, ktoré som rozdával, a že líca ma pália od faciek, ktoré sa mi ušli“.

Myšlienka: V prvom sne Ježiš a Mária ukázali Jankovi základné črty jeho misijného pôsobenia ako apoštola mladých. Aj my máme nejaké misijné poslane, tak sa ho nebojme prijať a naplno žiť spolu s našou nebeskou matkou Pannou Máriou. 

3x Zdravas Mária