Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu – 1. 12. 2019

  1. Dnešnou nedeľou začalo ADVENTNÉ liturgické obdobie a teda aj nový liturgický rok A. V advente po sv. omšiach sa budeme modliť modlitbu Anjel Pána v rámci duchovnej prípravy na oslavu Narodenia Pána.
  2. Počas adventu budú bývať v našom kostole aj rorátne sv. omše pri sviečkachkaždý utorok o 6:30 hod. V utorky teda sv. omše o 7:00 hod. už nebudú. Pozývame vás aj touto formou k duchovnej príprave na Vianoce. Môžete si priniesť aj vlastné lampáše. Najbližšia rorátna sv. omša už tento utorok. Vždy po rorátnej sv. omši vás pozývame aj na spoločné raňajky do Salezka.
  3. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci december. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  4. V nasledujúcom týždni je prvý piatok v mesiaci. Pozývame Vás na sviatosť zmierenia, hlavne deti a mládež.
  5. V piatok sme sa začali modliť deviatnik k Panne Márii Nepoškvrnenej. Každý deň deviatnika vyložíme o 17:00 hod. sviatosť Oltárnu. Do 17:45 je tichá adorácia a potom nasledujú modlitby do začiatku sv. omše. Z tohto dôvodu bude v našom kostole deviatnik a po ňom sv. omša aj v pondelok o 18:30 hod. Dnes sa bude deviatnik modliť pri adorácii o 15:00 hod.
  6. Vsobotu, 7. decembra, o 16:00 hod. bude IMOS, stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Rodičom pripomíname, že budeme mať Vianočné posedenie, na ktoré je možné priniesť drobné občerstvenie.
  7. Začíname predvianočné spovedanie chorých a nevládnych v domácnostiach. Svojich chorých je potrebné nahlásiť v sakristii a uviesť meno, adresu a číslo telefónu.
  8. Počas adventných nedieľ naši animátori ponúkajú na predaj knihy z vydavateľstva don Bosca. Môžete sa zastaviť v Salezku po sv. omšiach o 9:00, 10:30, 11:45 a využiť túto možnosť napr. aj na nejaký hodnotný Vianočný darček.
  9. Dnes je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  10. Na budúcunedeľu, 8. decembra sa bude konať tradičné stretnutie s Mikulášom dolu na sídlisku, pri opornom múre. Toho roku sa môžete tešiť na novinku, obohatenie tohto stretnutia o Sásovsko – Rudlovské Vianočné trhy, ktoré si pre Vás pripravujú mladí aj starší z našej farnosti. Príspevkom za tieto dobroty, či iné Vianočné výrobky chceme pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín – konkrétne na letné tábory. Kto by sa chcel zapojiť do prípravy trhov, nech sa ozve saleziánovi Jurajovi Kovaľovi.
  11. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 5.

Liturgické oznamy

V utorok je spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza, hlavného patróna našej diecézy

V sobotu je spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Budúca nedeľa je 2. adventná nedeľa.