Farská púť za don Boscom

Pri príležitosti 200-stého výročia od narodenia zakladateľa kongregácie saleziánov dona Bosca , sme sa v dňoch 7. až 11. októbra 2015 zúčastnili na púti za donom Boscom do Turína a okolia. Navštívili sme viacero významných miest, spojených nielen so životom tohto svätca, ale aj miesta spojené so životom ďalších piemontských svätcov ( Dominik Sávio, Jozef Cafasso a iní…)

Naše putovanie začalo v stredu, 7. októbra 2015 ráno o šiestej hodine odchodom autobusu z Banskej Bystrice.

Keďže sme ešte stále v roku zasväteného života, púť sme začali modlitbou ranných chvál s našimi saleziánmi – kňazmi, aby sme mali aj duchovný úžitok zo získania odpustkov. Aby boli účastníci púte zasvätení aj do života dona Bosca, v autobuse bol premietnutý 3 hod. film o tomto svätcovi.

Do Colle don Bosco v Taliansku sme dorazili v stredu vo večerných hodinách. Nasledovalo ubytovanie, vešpery, svätá omša v kaplnke a prvá noc na miestach, kde sa narodil don Bosco.

Tu sme na ďalší deň, vo štvrtok, 8. októbra vykonali prehliadku rozľahlého areálu v mieste narodenia don Bosca. Pozreli sme si svätcov rodný dom, kde don Bosco so svojou mamou Margitou a dvomi bratmi niekoľko rokov žil. Tiež sme urobili prehliadku baziliky Zmŕtvychvstania na Colle don Bosco (colle = vŕšok) . V bazilike nás ohromila 8 metrov vysoká socha Zmŕtvychvstalého Krista. Ďalšia prehliadka areálu spočívala v návšteve Jozefovho domu: misionárskeho múzea a poľnohospodárskeho múzea, aby sme mali predstavu o živote na piemontskom vidieku v rokoch života dona Bosca. Tiež sme tu navštívili ružencovú kaplnku a kostolík Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorý tu postavili v roku 1915, pri príležitosti 100-výročia narodenia dona Bosca. Popoludní sme vykonali prechádzku do neďalekého Morialda, spojeného s prvými rokmi formácie dona Bosca a Dominika Sávia. Morialdo sa spája so životom dvoch kňazov, ktorí formovali don Bosca a to: staručkým kňazom don Giovannim Callosom a kňazom, neskorším duchovným vodcom dona Bosca, don Giuseppom Cafasssom. Obzreli sme si tiež domček, kde sa narodil Dominik Sávio. Podvečer sme navštívili Castelnuovo – kostol sv. Andreja, kde bol don Bosco pokrstený, kde prijal prvé sv. prijímanie, a tu sme mali aj svätú omšu. Navštívili sme aj domček, kde žil svätý Jozef Kafasso.

Ďalší deň – piatok sme navštívili Mondonio – druhý dom sv. Dominika Sávia, kde sa jeho rodičia presťahovali kvôli hľadaniu práce. Tu sme navštívili izbičku sv. Dominika Sávia, ktorá je významným pútnickým miestom mamičiek v požehnanom stave.

Svätú omšu sme mali na Colle don Bosco v kostolíku Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Na večer sme navštívili ešte reštauráciu il Gelsomino v Albugnano. Posedeli sme si a v príjemnom prostredí sme sa podelili o prvé dojmy z našej púte. Zároveň sme s veľkým prekvapením prijali niekoľko chodov typickej talianskej večere s vynikajúcimi špecialitami. Po dobrom pôžitku z jedla sme všetko zapili dobrým talianskym vínom.

sobotu sme navštívili Turín – kde sme absolvovali prehliadku Valdocca – prvého don Boscovho oratória, Pinardiho kaplnky, kostolíka sv. Františka Saleského, izbičky dona Bosca s expozíciou. V ďalšej etape sme navštívili baziliku Panny Márie Pomocnice kresťanov, kde sú uložené ostatky sv. dona Bosca, sv. Dominika Sávia a sv. Márie Dominiky Mazarelovej.

Popoludní sme vykonali prehliadku mesta Turín. Pozreli sme si kapitulský chrám, barokovú baziliku Consolata, (Panny Márie Utešiteľky, ktorá je patrónkou Turína) kam don Bosco často chodieval a kde sa nachádzajú aj ostatky sv. Jozefa Kafassa. Tiež sme navštívili kostol sv. Ján Krstiteľa s Turínskym plátnom, kde sme si mohli prezrieť prezentáciu a fotografie tejto vzácnej relikvie. Pozreli sme si bývalý kráľovský palác, videli sme aj vežu Mole Antonelliana. Prešli sme hlavnou ulicou Turína, kde sme videli rušný život, obchody a predaj na uliciach tohoto mesta. Niektorí sa rozhodli pre návštevu automobilového múza. Svätú omšu sme slávili v Pinardiho kaplnke.

Posledný deň – v nedeľu, sme sa cestou späť zastavili na obed v reštaurácii, kde sme si pochutnali na typických talianskych cestovinách na tri spôsoby. Ďalšou zastávkou na ceste bolo mesto Aquileia. Sú tam pozostatky starého rímskeho mesta a veľmi vzácna bazilika postavená na mieste Baziliky Patriarchov zo 4.storočia, dnes Dóm Santa Maria. V bazilike sme mali svätú omšu a po nej sme vykonali prehliadku vzácnych nástenných fresiek. Výnimočná je aj mozaiková dlažba s biblickými a prírodnými motívmi, ktorá sa zachovala v pôvodnom stave zo 4. storočia na ploche 700 . V krypte baziliky sa nachádza baptistérium tiež z konca 4. storočia.

Niektorí naši pútnici v Aquilei sa ešte vydali k moru, kde si starší pútnici zrelaxovali aspoň nohy, mladí okúsili aj chuť októbrového mora.

A to už bola naša posledná zastávka, po ktorej nasledovala niekoľkohodinová cesta na Slovensko. Púť sme ukončili dňa 12. októbra 2015 príchodom do Banskej Bystrice okolo 4 hodiny ráno.

Na záver sa patrí poďakovať. Veľká vďaka patrí hlavne dobrému Pánu Bohu za dar svätého Jána Bosca, za jeho verných synov – saleziánov. Veľké osobitné poďakovanie patrí našim milým saleziánom a duchovným otcom: don Jozefovi Kmecovi a don Jurajovi Kovaľovi za duchovné sprevádzanie a sprievodcovský servis. Nebyť ich znalostí jazykových, organizačných a informačných, neboli by sme mali nič zariadené a nemali by sme komplexný prehľad o živote dona Bosca i osôb, s ktorými bol jeho život spojený . Vďaka im za ich úsilie a námahu, za ich prítomnosť medzi nami, za túto púť, ktorá sa celkom vydarila. Budeme na ňu dlho spomínať.

Každý si z púte odniesol niečo pre seba. Navštívili sme miesta spojené so zakladateľom kongregácie saleziánov. Poslanie saleziánov je prednostne zamerané k mládeži ale aj k ľudovým vrstvám, čo pre mnohých z nás môže byť inšpirujúce a tiež výzvou k osobnej svätosti.

Jozefína Matejová

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.

Viac fotiek tu: