Domka – združenie saleziánskej mládeže

31

Stredísk, kde sídli miestna Domka.

7500

Taký je počet členov Domky.

Domka – Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. S počtom viac ako 7 500 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov, patríme k najväčším detským a mládežníckym organizáciám na Slovensku.

V 32 strediskách po celom Slovensku ponúkame deťom a mladým ľuďom nielen zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské vzťahy, rodinnú atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho.

Kto sme

 • Domka – Združenie saleziánskej mládeže

  je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Počtom našich členov, množstvom aktivít i dobrovoľníckym potenciálom patríme k najväčším detským a mládežníckym organizáciám na Slovensku. Združujeme takmer 8 100 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 – 30 rokov.

  Sme súčasťou celosvetového Saleziánskeho mládežníckeho hnutia, členom Rady mládeže Slovenska, viacerých regionálnych rád mládeže a tiež európskej siete saleziánskych mládežníckych organizácií Don Bosco Youth-Net (DBYN).

 • Na čom nám záleží

  Poslaním Domky je venovať sa výchove mladých. Pomáhame tak mladým ľuďom rozvíjať ich osobnosť a uvedomiť si hodnoty a schopnosti, ktoré majú. Zameriavame sa teda na výchovu samostatných, vzdelaných a spoločensky zodpovedných mladých ľudí. Vedieme ich k tomu, aby angažovanosť považovali za súčasť svojho životného štýlu.

 • Ako pracujeme

  Základom našej činnosti a komunikácie je preventívny výchovný systém dona Bosca s viac ako 150-ročnou tradíciou. Prostredníctvom neho ukazujeme mladým, ako radostne prežívať každodenný život. Pomocou aktivít sa snažíme u detí a mladých prechádzať nežiaducim javom, nie dodatočne liečiť ich následky.

 • Piliere výchovy

  Záleží nám na integrálnom raste mladých ľudí. Snažíme sa rozvíjať ich z duchovnej, duševnej, fyzickej i sociálnej stránky. Každú z nich charakterizuje jeden zo symbolov. Škola – ako rozvoj duševnej a intelektuálnej stránky, ihrisko je miesto, kde sa mladí hrajú a rozvíjajú z fyzickej oblasti. V kaplnke dbáme na ich duchovný rozvoj a dom, pripomínajúci rodinu, pohodu a prijatie symbolizuje sociálny rozvoj.

 • Komu sa venujeme

  Naše aktivity sú určené najmä deťom a mladým vo veku 12 – 25 rokov. Sme otvorení aj pre mladších, ktorí majú záujem zažiť niečo nové. Svoju pozornosť zameriavame aj na „dospelých domkárov“ a mladé rodiny, spolu s ktorými vytvárame viacgeneračnú výchovnú komunitu. Sociálne slabším a znevýhodneným sa tiež pomáhame začleniť do života spoločnosti.

 • S kým spolupracujeme

  Najintenzívnejšie nás v našej činnosti sprevádzajú Saleziáni don Bosca (SDB). Úzko tiež spolupracujeme so Združením saleziánov spolupracovníkov (ASC), s organizáciou Laura, združenie mladých a s misijným združením Savio. Do vybraných projektov sa zapájame spolu s ďalšími organizáciami.

Strategický plán

Poslanie Domky
Domka sa venuje sprevádzaniu mladých ľudí. Cielene im vytvára priestor pre angažovanosť a ponúka dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.

K naplneniu poslania organizácie pomáha vypracovaný strategický plán na roky 2013 – 2015 so stanovenými cieľmi vo viacerých oblastiach:

 • Mladí lídri

   
  • Vznik databázy mladých lídrov Domky
  • Vznik vzdelávacieho programu v oblasti líderstva
  • Systematická ponuka na zapojenie sa pre lídrov na celoslovenskej úrovni (najmä v oblasti vzdelávania a realizácie celoslovenských aktivít)
  • Zavedenie systému supervízie pre lídrov
 • Vzdelávanie

   
  • Stanovenie minimálneho štandardu pre dobrovoľnícke vzdelávacie programy na miestnej úrovni
  • Vytvorenie základného kurzu pre dobrovoľníkov na celoslovenskej úrovni
  • Akreditácia celoslovenských vzdelávacích programov
  • Viac školiteľských a lektorských pozícií pre mladých ľudí
  • Ponuka vybraných vzdelávacích programov záujemcom mimo Domky
 • Potreby mladých

   
  • Zmapovanie slovenských aj zahraničných štúdií a výskumov o potrebách mladých
  • Analýza dát z webporadne prevádzkovanej v rokoch 2008-13 (vzhľadom na potreby mladých)
  • Vznik novej webporadne
  • Vytvorenie systému priebežného mapovania potrieb mladých ľudí
 • Stabilita združenia

   
  • Zmeny v organizačnej štruktúre Domky
  • Efektívnejší fundraising na celoslovenskej úrovni
  • Posilnenie oblasti PR – najmä kontakt s radovými členmi (cez sociálne siete)
  • Aktualizácia PR stratégie Domky
  • Inovácia kvalitatívneho hodnotenia stredísk

Predsedníctvo

Predsedníctvo je najvyšším orgánom združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Riadi sa uzneseniami Valného zhromaždenia.

Kontakt: predsednictvo@domka.sk

Členovia:

Lýdia Ondrejkovová, ASC – predsedníčka Domky (predseda@domka.sk)

Pavol Degro, SDB – podpredseda Domky, menovaný provinciálom SDB

Michal Krupa, ASC – menovaný provinciálnou radou ASC

Peter Kertys, ASC – od marca 2012

Martin Královič – od marca 2014

Jozef Taliga – od marca 2014

Andrej Leitner – od marca 2014

Na stiahnutie

Dokumenty:

Stanovy občianskeho združenia.

Manuál vizuálneho štýlu.

Výročné správy:

Výročná správa 2014

Výročná správa 2013

Výročná správa 2012

Výročná správa 2011

Informácie prebraté z webstránky www.domka.sk