4. Nech sa mi stane podľa tvojho Slova.

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici – 4. deň

Anjel hovorí Božím menom, Mária reprezentuje ľudstvo. Ide o rozhovor medzi Bohom a človekom, z ktorého sa môžeme naučiť ako hovoriť s Bohom. Skladá sa z troch častí. Keď pozorne načúvame tieto slová, môžeme sa dozvedieť niečo o Božom vnútornom živote. K slovu sa dostávajú postupne všetky tri božské osoby. Boh sa tak zjavuje vo svojej trojjedinnosti.

Otec. Iniciatíva vychádza od Boha. Začína rozhovor prostredníctvom anjela: “Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.” Pánom je Otec, v ňom má všetko počiatok. Anjel sa zjavuje náhle. Boh zasahuje vždy nečakane. Stavia človeka tvárou v tvár niečomu novému, neuchopiteľnému, otvára pred ním nové dobrodružstvo skrývajúce riziko. Mária premýšľa. Otvára anjelovým slovám srdce. Také premýšľanie nie je v našej dobe samozrejmé. Ponáhľame sa a nemáme čas započúvať sa Bohu.

Syn. Začína druhá fáza rozhovoru. “Neboj sa Mária,” hovorí Boh prostredníctvom anjela. Oslovuje ju menom. Miluje osobnou láskou. Rád oslovuje v jednotnom čísle: “Ty”. Anjel pokračuje: “Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.” Syn, ktorý už v lone Trojice povedal Otcovi “áno,” je ochotný stať sa človekom. Chce prísť a urobiť si v človeku príbytok. Mária sa pýta: “Ako sa to stane?” Nie je to otázka Zachariáša: “Podľa čoho to poznám?” ktorý myslí sebecky na svoje ja. Mária sa pýta, čo má konkrétne robiť, aby Božie požiadavky nadobudli reálnu podobu.

Duch. Anjel odpovedá na Máriinu otázku. “Duch Svätý zostúpi na teba.” Na scénu vstupuje tretia osoba Najsvätejšej Trojice. To, čo sa stane nie je plodom ľudskej práce, ale vykoná to Duch. Boh človeku zveruje úlohu, ktorú sám človek nezvládne, a preto musí dôverovať Bohu. A ten človeka nikdy nesklame.

Mária, ďakujeme ti za tento rozhovor na úsvite nových dejín. Boh Otec ťa oslovil ako milostiplnú. Boh Syn ťa oslovuje menom a ty sa pýtaš, čo máš konkrétne urobiť. Duch ťa posilňuje uskutočniť úlohu, ktorú zvládneš iba v dôvere v Boha. Nauč nás takto hovoriť s Bohom.

3x Zdravas

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 4. deň