1. Áno, Otče.

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici – 1. deň

Mária nikdy netúžila byť viac než druhí. Obhajovanie vlastných práv bolo pre Máriu cudzie. Boh si prial, aby od nej prijal Ježiš všetko, čo dieťa obvykle dostáva od svojej matky: fyzické telo, dedičné rysy, temperment a celú psychiku. Bolo v Božom pláne, aby jeho Syn mohol bez výhrad prijať život od svojej matky, aby v nej nemuselo byť úplne nič odmietnuté alebo vylúčené. Mária bola natoľko preniknutá svätosťou, že sa mohla celá dať svojmu Dieťaťu. Inak by Boh nemohol prijať všetky dôsledky spojené s prijatím ľudského údelu.

Mária nemusela ako my bojovať s vrodeným sebectvom. Od počiatku bola otvorená Bohu. Preto ani jedinú chvílu života neprežila naprázdno. Nepremárnila žiadny z darov, ktorými ju Boh zahrnul. Láska v nej nenarážala na žiadny odpor. My s Bohom bojujeme až do chvíle smrti, tohto neobvyklého vynálezu, ktorým Boh definitívne prekonáva odpor hriešnika voči svojej milosti. Mária žila od počiatku v absolútnej poslušnosti ako “služobnica Pána”. Jej osobné sklony ju nikdy nevzďaľovali od absolútnej ochoty slúžiť Bohu. Stelesňovala svojím životom postoj “áno, Otče”. Nemusela sa k ničomu nútiť, pretože toto áno tvorilo základ jej života.

Božiemu srdcu nie je nič take blízke ako byť konkrétny. Niekedy radšej prijímame abstraktného, vzdialeného, neškodného Boha. Ale On nám stojí po boku a svojím konkrétnym jednaním nám ukazuje, ako ho máme nasledovať. Ježiš je “Boh s nami”, Mária je “človek s Bohom”. V nej je stelesnené Stvoriteľovo prianie ideálu, ku ktorému má smerovať každý človek. V nej sa vracia na zem raj, v nej sa Boží sen o človeku stáva skutočnosťou. Ona je pre budúce zásluhy jej Syna uchránená od akéhokoľvek hriechu. Ona je darom, ktorý Otec vopred pripravil Synovi. Hriech je čosi “neľudského”, a preto v nebi už nebude. A nebol ani v Márii.

Mária, ty si bola uchránená od akejkoľvek poškvrny hirechu. Tvoj životný postoj bol neustále opakovanie “Áno, Otče”. Chráň nás od hriechov, ktoré nás robia neľudskými. Pomáhaj nám rozvíjať Boží sen v nás a nepremárniť dary, ktorými nás Boh zahrnul.

3x Zdravas

Deviatnik k Panne Márii Pomocnici - 1. deň