Farské oznamy na 4. Veľkonočnú nedeľu – 30. 4. 2023

 1. Dnešná nedeľa sa volá aj nedeľa Dobrého pastiera. Osobitne sa modlíme sa kňazské a rehoľné povolania.
 2. Máj je mesiac preblahoslavenej Panny Márie. V kostole sa budeme modliť ruženec o 17.50 a Loretánske litánie pred večernou sv. omšou.
 3. Dnes je zbierka na seminár. Vopred Pán Boh zaplať.
 4. Vo štvrtok po sv. omši vás mladí pozývajú na animovanú adoráciu.
 5. Vo štvrtok pozývame všetkých farníkov na duchovnú obnovu o 18.30 v prístavbe nad kostolom.
 6. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Pozývame na sviatosť zmierenia všetkých, najmä mladých.
 7. V sobotu a nedeľu vás pozývame na celoslovenské finále vo futbale KAMA. V sobotu hrá kategória U 16. Začneme sv. omšou v kostole o 8.00 a po nej zápasy do 16.30. V nedeľu hrá kategória U 19. Zápasy začnú o 8.00 a vyhodnotenie turnaja o 16.30.
 8. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. O 15.00 bude adorácia a korunka Božieho milosrdenstva.
 9. Mladí, ktorí by chceli ísť s nami na hudobný festival Lumen, nech sa hlásia do 15.mája u Vlada Plášeka sdb. Viac info na plagáte.
 10. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2. Upratuje sa v pondelok o 17.00.
 11. V mesiaci apríl prebiehala v našej farnosti finančná kampaň s názvom Zveľaďme naše prostredie! Cieľom kampane bolo vyzbierať finančné prostriedky  na vybudovanie novej zelenej spevnej plochy na krátkodobé odstavenie auta počas svätých omší a aktivít v Salezku. Počas nedeľnej zbierky (26.3.) sa v zvončeku vyzbieralo 1040 € a v mesiaci apríl ste na účet prispeli sumou 3345 €. Spolu to je 4395€. Výdavky, ktoré sme zatiaľ mali s nákupom zámkovej dlažby a obrubníkov činia sumu 8900€. Všetkým, ktorí ste prispeli finančne alebo svojou prácou srdečne ďakujeme.

Liturgické oznamy

V pondelok je spomienka sv. Jozefa, robotníka.

V utorok je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.

V stredu je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.

Vo štvrtok je spomienka sv. Floriána, mučeníka.

V sobotu je sviatok sv. Dominika Savia, mladíka.

Budúca nedeľa je 5. Veľkonočná nedeľa.