Nové preventívne opatrenia (zatvorenie kostola) a povzbudenia…

Chceme byť zodpovední a prispieť k snahe celej našej spoločnosti zastaviť šírenie koronavírusu. Preto sme sa rozhodli ÚPLNE ZRUŠIŤ MOŽNOSŤ modlitby a sv. spovede v našom kostole.

Kto by vo veľmi naliehavom prípade potreboval sviatostnú službu, nech kontaktuje pána farára (Tibor Janúch / 0903 539 958) alebo direktora komunity (Jozef Špalek / 0903 825 785).

Začína obdobie, v ktorom sa spravidla začínali ľudia viac spovedať v rámci prípravy na Veľkú noc. Môže sa zdať, akoby sme týmto opatrením ľuďom nevychádzali v ústrety.

Naopak, zodpovedne sme si uvedomili, že nie sme schopní zabezpečiť všetky hygienické opatrenia a najmä poskytnutím možnosti modlitby, bežnej spovede a sv. prijímania by sme dali do pohybu ľudí, ktorí majú a musia zostať doma.

Chceme upriamiť ľudí na podstatu prípravy na Veľkú noc a povzbudiť ich, aby trpezlivo prijali nutné obmedzenia a naplno využili možnosti, ktoré im aj v tejto situácii naša viera ponúka.

Preventívne opatrenia

SVATÝ OTEC FRANTIŠEK NÁS POVZBUDZUJE

„Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc chodíte na spoveď, aby ste sa znovu stretli s Bohom. Mnohí mi však dnes povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť kňaza, spovedníka, veď sa nemôže vychádzať z domu? Ja sa však chcem zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal, aby ma objal ako Otec… Čo mám robiť, ak nenachádzam kňaza?“ – Rob to, čo hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné:

Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu pravdu: „Pane, vyviedol som toto, toto a toto… Prepáč mi“ a pros o odpustenie s celým srdcom, so skutkom ľútosti a sľúb mu: „Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.

Ako nás to učí Katechizmus, ty sám môžeš pristúpiť k prijatiu Božieho odpustenia, keď nemáš po ruke kňaza. Pomyslite: teraz je tá chvíľa! A toto je ten správny moment, vhodný okamih. Dobre si vykonajme úkon ľútosti, a takto sa naša duša stane bielou ako sneh.“

Svätý otec František

PROVINCIÁLNY VIKÁR SALEZIÁNOV, DON PETER BUČÁNY, NÁS SPOLUBRATOV POVZBUDZUJE

„Pomáhajme v tejto chvíli ľuďom pochopiť, že sviatosť zmierenia a Eucharistia nie sú jediné prostriedky spásy. Myslime na veriacich kresťanov v misijných oblastiach alebo v krajinách, kde je Cirkev prenasledovaná. Tí musia bez sviatostí prežiť aj celé mesiace, no Pán je s nimi a oni s Ním.

Animujme ľudí cez sociálne siete, aby sa otvárali spoločnej modlitbe v rodine, čítaniu Božieho slova, disponovanosti pre službu chorým, starým, nevládnym a k poslušnosti, ktorá má väčšiu hodnotu ako moje osobné duchovné dobro.

Mojžiš dobre vedel, čo robí, keď Izraelitom napísal jasné predpisy a nariadenia, keď sa ocitli uprostred nákazy. A my veríme, že to mal odobrené Bohom. Práve preto dnes Izraeliti žijú, hoci iné národy v tom čase zanikli.

Kniha Kazateľ hovorí: „Všetko má svoj čas.“

Teraz je čas „zdržiavať sa…“

Provinciálny vikár Peter Bučány

POMÔŽME OSAMELÝM SENIOROM

Mesto Banská Bystrica zriadilo e-mailovú adresu osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne číslo 048/4330 777. Kontakty sú určené len pre tých, ktorí majú 65 rokov a viac, sú slabí, imobilní, osamelí a odkázaní na pomoc druhých. Buď sa kontaktujú sami alebo na výzvu mesta reaguje okolie, susedia alebo ich rodinní príslušníci. Potrebné je zadať všetky informácie – meno, adresu, telefonický kontakt a požiadavku.

Aj naša saleziánska rodina sa zapojila do pomoci tejto skupine ľudí a vyše 30 našich dobrovoľníkov chodí a roznáša potrebné potraviny rúška podobne. Pomôžte tým, že na seniorov sami mesto upozorníte.

Viac informácií nájdete na webstránke mesta.

Pomoc seniorom

SVÄTÉ OMŠE

V tejto dobe prístupných foriem priamych prenosov cez internet sú dostupné mnohé ponuky svätých omší cez živé internetové vysielanie, alebo cez televíziu Lux každý deň. Súhrn ponúk katolíckych masmédií nájdete v článku na www.tkkbs.sk.

Svätú omšu v našej kaplnke Salezka slúžime každý deň a môžete sa jej zúčastniť doma prostredníctvom živého vysielania na internete. Pozývame vás sledovať ju cez našu facebookovú stránku alebo cez náš youtube kanál.

Všetky dopredu plánované úmysly svätých omší v daný deň odslúžime v našej komunite.

Prenosy svätých omší

MIMORIADNE ODPUSTKY

Výzva sv. otca na stredu 25. 3. 2020 a piatok 27. 3. 2020

Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch skúšky, zatiaľ čo sa ľudstvo trasie pred hrozbou pandémie, chcel by som navrhnúť všetkým kresťanom, aby spojili svoje hlasy smerom k nebu. Pozývam všetky hlavy cirkví a vedúcich všetkých kresťanských komunít, spolu so všetkými kresťanmi rozličných vyznaní vzývať Najvyššieho, všemohúceho Boha, súčasným prednášaním modlitby, ktorú nás naučil Ježiš, náš Pán.

Pozývam teda všetkých urobiť tak viackrát za deň, ale všetci spoločne sa pomodliť Otče náš v najbližšiu stredu 25. marca na poludnie. Všetci spoločne. V deň, keď si mnohí kresťania pripomínajú zvestovanie Panne Márii o vtelení Slova, kiež Pán vypočuje jednomyseľnú modlitbu všetkých svojich učeníkov, ktorí sa pripravujú sláviť víťazstvo Zmŕtvychvstalého Krista.

S tým istým úmyslom budem v najbližší piatok 27. marca o 18. hodine predsedať modlitbovému momentu v posvätnom priestore pred Bazilikou sv. Petra s prázdnym námestím. Už teraz pozývam všetkých duchovne sa zúčastniť prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Budeme počúvať Božie slovo, prednesieme naše prosby a budeme adorovať Najsvätejšiu sviatosť, s ktorou na záver dám požehnanie Urbi et Orbi, s ktorým bude spojená možnosť prijať plnomocné odpustky.

Na pandémiu vírusu chceme odpovedať celosvetovým charakterom modlitby, spolucítenia, láskavosti. Zostaňme spojení. Dajme pocítiť našu blízkosť tým, čo sú viac osamelí a skúšaní. Našu blízkosť lekárom, zdravotníkom, sestrám, sanitárom, dobrovoľníkom. Našu blízkosť verejným predstaviteľom, ktorí musia prijímať tvrdé rozhodnutia, ale pre naše dobro. Našu blízkosť policajtom a vojakom, ktorí v uliciach dbajú o stále dodržiavanie poriadku, aby sa plnilo to, o čo vláda žiada pre dobro nás všetkých. Blízkosť všetkým.

Vyjadrujem svoju blízkosť obyvateľstvu Chorvátska, zasiahnutému v toto ráno zemetrasením. Nech im Pán dá silu a solidárnosť, aby dokázali čeliť tejto pohrome.

A nezabudnite: dnes vezmite do rúk evanjelium a prečítajte si pokojne, pomaly, Jánovu 9. kapitolu. Aj ja tak urobím. Prospeje nám to všetkým.

Všetkým prajem požehnanú nedeľu. Nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a dovidenia.

Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Mimoriadne odpustky
Celá saleziánska komunita (zatiaľ zdravá 🙂 vás pozdravuje, ubezpečuje o našich modlitbách za vás a za upokojenie situácie.

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.