Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu – 28. 4. 2019

  1. Dnešná nedeľa je Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes uctí obraz Božieho milosrdenstva vystavený v kostole alebo v kaplnke a splní podmienky pre získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Otče náš, Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (Napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti.), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
  2. V našej farnosti Vás pozývame dnes popoludní na pobožnosť spojenú s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva 15:00 hod.
  3. Miestna skupina Spolku Sv. Vojtecha organizuje púť do Krakova – Lagievniky dňa 4. mája 2019 na 15. rozhlasovú púť RÁDIA LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Viac informácií na nástenke.
  4. Okrem toho sa bude organizovať aj púť do Rumunska, kde bude 1. júna otec František celebrovať sv. omšu. Odchádza sa 31. mája. Viac informácii o celej púti na nástenke.
  5. Budúci týždeň je zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  6. V sobotu, 4. mája bude posledné stretnutie IMOS, prvoprijímajúcich detí a rodičov. Pripomíname, že tentokrát ideme všetci spolu na púť do Starých Hôr. Vyráža sa už ráno o 9:00 hod. Na všetky podrobné informácie o tejto púti spojenej s výletom sa môžete opýtať osobne u dona Juraja alebo sestry Moniky.
  7. V mesiaci máj sa pred večernou sv. omšou budeme modlievať ruženec, ktorý  začne  o 17:50 hod. a po ňom budú nasledovať Loretánske litánie. V našich úmysloch modlitby môžeme myslieť na naše prvoprijímajúce deti a birmovancov.
  8. Upozorňujeme, že od pondelka, 6. mája sa spustí prihlasovanie detí na naše letné akcie. Prihlásiť sa na ktorýkoľvek tábor je možné jedine vyplnením elektronického formulára na našej webovej stránke sbb.sk. Tam nájdete aj všetky potrebné informácie k letným akciám.
  9. Na budúci týždeň je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň modlitieb za duchovné povolania. Nezabúdajme na tento úmysel.
  10. V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
  11. A taktiež budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci máj. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  12. Od 1. januára až po dnešnú nedeľu sa v pokladničke pre núdznych vyzberalo 969 €. Takto sme mohli podporiť viac chudobnejších rodín. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  13. Budúci týždeň upratuje skupina č. 4.

Liturgické oznamy

V pondelok je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky, patrónky Európy

V stredu je ľubovoľná spomienka na sv. Jozefa, robotníka

V štvrtok je spomienka na sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

V piatok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Budúca nedeľa je 3. Veľkonočná nedeľa.