Farské oznamy na kvetnú nedeľu 14. 4. 2019

 1. Dnes popoludní bude v našom kostole predveľkonočné spovedanie. Začne pôstnou kázňou o 15:00 hod. Spovedáme do 17:30 hod. Prosíme vás, aby ste si sv. spoveď nenechávali na poslednú chvíľu pred večernou sv. omšou.
 2. Zbierka na energie minulú nedeľa bola vo výške 615€ a na podporu pastoračného centra vo Vysokej nad Uhom sa cez príspevok za veľkonočných baránkov vyzberalo 1720€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 3. omše a obrady vo Veľkom týždni 2019:
  Na Zelený Štvrtok bude u nás sv. omša len o 18:30 hod.. Potom bude nasledovať poklona najsvätejšej sviatosti do 21:00 hod.

  Sv. omša svätenia olejov s otcom biskupom bude o 9:30 hod. vo farskom kostole.

  Na Veľký Piatok bude v našom kostole modlitba ranných chvál a posvätného čítania o 8:00 hod. Obrady veľkého piatku začnú o 17:00 hod. Potom bude nasledovať poklona pri Božom hrobe počas celej noci. Po obradoch bude tiež mládežnícka krížová cesta. V prípade priaznivého počasia – na Bučičí nad Sásovou.

  Na Bielu Sobotu začneme modlitbou ranných chvál a posvätného čítania o 8:00 hod. Potom bude pokračovať adorácia pri Božom hrobe až do večera, do 19:15 hod. Veľkonočná vigília sa začne o 19:30 hod.

 4. Počas slávenia veľkonočného trojdnia za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.
 5. Oznamy o organizácii obradov Veľkého týždňa (v kostoloch v Banskej Bystrici) sú na osobitnom papieri vyložené na stolíku vo vestibule.
 6. Veľký piatok je dňom pokánia v celej Cirkvi: prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. (zdržovanie sa mäsitého pokrmu sa nedá nahradiť v tento deň iným skutkom pokánia ako to je možné v piatky). Dospelí môžu jesť iba 3x za deň, z toho len raz dosýta. Výzva zdržiavania sa mäsa sa týka tých, ktorí dovŕšili 14-ty rok života a zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60-ho roka života.
 7. Požehnanie veľkonočných pokrmov bude v nedeľu po každej sv. omši.
 8. Počas celého Veľkonočného obdobia sa budeme modlievať modlitbu „Raduj sa nebies kráľovná“. Táto modlitba nahradí modlitbu „Anjel Pána“.
 9. Dnes je celodiecézna zbierka na mládež. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 10. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania.