Farské oznamy na 8. nedeľu v období cez rok – 3. 3. 2019

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 15:00 hod. bude modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu spojená s adoráciou.
  2. Dnes je zbierka na energie. Za vaše milodary pán Boh zaplať.
  3. V utorok po večernej sv. omši pokračujeme v sérii biblických stretnutí. Kto má záujem, nech sa dostaví na 19:00 hod. do nášho strediska. Katechézy vedie don Jozef Špalek.
  4. Budúci týždeň je popolcová streda, ktorou sa začína pôstne liturgické obdobie. Chceli by sme upozorniť, aby ste využili možnosť od Popolcovej stredy do Turíc pristúpiť k sviatosti zmierenia, a konať pokánie. Pokánie môžeme vykonať napríklad zdržovaním sa mäsitého pokrmu, účasťou na sv. omši, krížovej ceste, ruženci, čítaním sv. písma, skutkom lásky k blížnemu alebo sebazáporom.
  5. Krížová cesta v našom kostole bude bývať vždy v piatky a v nedele o 17:50 hod. Prosíme tých, ktorí majú záujem viesť krížovú cestu, nech sa zapíšu do tabuľky v sakristii.
  6. Pri omšiach na popolcovú stredu budeme dávať popolec. Sv. omše v našom kostole budú o 7:00 hod., a popoludní o 17:00 hod. o 18:30 hod.
  7. Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi: prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. (Zdržovanie sa mäsitého pokrmu sa nedá nahradiť v tento deň iným skutkom pokánia ako to je možné v piatky). Dospelí môžu jesť iba 3x za deň, z toho len raz dosýta. Výzva zdržiavania sa mäsa sa týka tých, ktorí dovŕšili 14-ty rok života a zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60-ho roka života.
  8. Na budúcu nedeľu sa bude konať jarná zbierka na charitu, ktorá bude zaslaná na Biskupský úrad. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  9. Miestna skupina spolku sv. Vojtecha pozýva všetkých členov a priaznivcov Spolku na výročné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 10. marca o 15:00 hod. v misijnom dome. Viac informácií na nástenke.
  10. Počas jarných prázdnin sa budú konať dva turnusy duchovných cvičení pre našich animátorov. Myslime na nich v modlitbách.
  11. Budúcu nedeľu pozývame celé rodiny s deťmi na prvý jarný výlet. Odchod od Salezka o 13:30 hod. Pôjde sa na svojich autách do Rakytoviec (ihrisko), odtiaľ pešo smer Suchý Báň. Trasa je nenáročná aj pre menšie deti.
  12. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým našim dobrodincom, ktorí nás pravidelne podporujú preukázaním dvoch, alebo troch percent dane. Aj toho roku Vás chceme poprosiť o podporu nášho saleziánskeho diela. Záujemcovia si môžu zobrať tlačivo na darovanie 2% pri východe z kostola.
  13. Budúci týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgické oznamy

V stredu je popolcová streda, deň pokánia v celej Cirkvi.

Budúca nedeľa je 1. pôstna nedeľa.