Až potom, Pane, ukážeš mi svoje slnko, ktoré obyčajne nevidím

Na začiatku pôstneho obdobia sa skupina animátorov z nášho salezka zúčastnila duchovných cvičení na Banskej Belej.  Približne 20 ľudí na štyri dni odložilo všetky svoje povinnosti a každodenný kolobeh stranou a nechali Bohu priestor, aby k nim prehovoril a očistil ich.

Téma duchovných cvičení, ktorú pripravil a viedol don Jozef Špalek, bola skutočne odvážna. Mladým vysvetlil, že povolaním každého jedného z nich je svätosť. Nie je to len privilégium pre niektorých mučeníkov, ktorí boli kanonizovaní za svätých. Naopak, je to nutnosť, jediná cesta do neba. Cez usmernenia Biblie a životy mnohých svätcov im priblížil tento pojem, čo v sebe všetko nesie a aj ako svätosť možno dosiahnuť. Práve príklad nášho zakladateľa dona Bosca nám dáva jasné rady, ako sa môže ktokoľvek z nás stať svätým: mať trvalú a miernu radosť, verne si plniť svoje povinnosti a mať účasť na živote okolo nás. Nejde o hrdinstvo veľkých skutkov, či už ojedinelých, alebo mnohých, ale o hrdinstvo vytrvalosti v malých.

V čase ticha a ústrania mal každý animátor čas popremýšľať nad svojím životom. Nad tým, v čom všetkom ešte musí odumrieť podobne ako pšeničné zrno, aby neostalo samo, ale prinieslo úrodu. Nad tým, ako sa musí znovu narodiť a zahodiť starý svet. Nad tým, ako nezostať vlažným, aby nebol vypľutý z úst.

Krásna zasnežená príroda, modlitba, sebazaprenie a predovšetkým sviatosť zmierenia pomohli mladým znovu sa duchovne naštartovať a vykročiť do pôstneho obdobia s novou výzvou, podobnou tej, ktorú povedal svätý Dominik Savio svojmu priateľovi donovi Boscovi: „Chcem a musím sa stať svätým!“

Lucia Baníková

Jarné duchovné cvičenia – Banská Belá 2018

15. - 18. 02. 2018

dátum

Banská Belá

miesto

Dominika Bernátová, Matej Košík

autor fotiek

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.