Orientačné dni prekvapujú žiakov aj ich učiteľov

Orientačné dni je názov začínajúceho projektu, ktorý už takmer rok ponúkame základným a stredným školám v Banskej Bystrici.

Ide o trojdňový zážitkový program pre triedne kolektívy žiakov druhého stupňa základných škôl a 1. a 2. ročníky stredných škôl. Kurzy sú zamerané na integrálny rozvoj mladého človeka, na prácu s triednym kolektívom a na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov prostredníctvom zážitkovej pedagogiky.

Na kurzoch vytvárame žiakom priestor zorientovať sa v živote. Premýšľajú o svojich názoroch, slobodne sa vyjadrujú o témach, ktoré ich zaujímajú, učia sa obhajovať svoje názory pred svojimi rovesníkmi a zároveň počúvať a rešpektovať odlišné názory. Majú čas zastaviť sa, premýšľať, pozrieť sa na svoje problémy s odstupom a prípadne sa rozhodnúť pre ďalší krok alebo smer v živote.

„Z Orientačných dní mám veľkú radosť. Je to nové pole, do ktorého sme ako saleziánska rodina vstúpili s našou mnohoročnou skúsenosťou, odbornosťou, bohatstvom charizmy, ale aj s pokorou. Myslím si, že je významné, že sa stávame partnermi školám, spolupracujeme s mestom, samosprávou, inými výchovnými a poradenskými inštitúciami a tak spájame sily pre dobro mladých v našom meste,“ povedala sr. Pauli, koordinátorka projektu.

Kurz trvá 3 dni od utorka do štvrtku od 8:00 do 16:00 hod. v priestoroch nášho strediska. Zúčastňuje sa ho celá trieda so svojím triednym učiteľom. Spoločne si vyberú jednu z ponúkaných tém: sebapoznanie, vzťahy v triede, voľba povolania alebo partnerské vzťahy. Školiteľský tím zložený zo sestier, bratov, animátorov, ale aj dospelých laikov – odborníkov v pedagogike a psychológii pripravuje každý kurz na mieru. Je prispôsobený situácii v danej triede a ich problémom.

Prvý kurz sme zrealizovali v polovici mája 2017. Minulý týždeň sme ukončili v poradí jedenásty. Orientačné dni už zažilo spolu 254 žiakov. Vážime si dôveru piatich škôl, ktoré mali odvahu vstúpiť do niečoho nového,“ vyjadruje sr. Pauli.

Pre realizáciu kurzov je veľmi dôležité neformálne prostredie, ktoré umožní účastníkom vyjsť z bežnej školskej reality a ktoré má zároveň aj primerané technické podmienky na realizáciu aktivít všetkých druhov. Žiaci sú prostredníctvom hry postavení do nových, zábavných, ale aj náročných situácií.

„Decká k nám prichádzajú bez očakávaní a s určitou skepsou. To, čo tu zažijú, ich potom veľmi pozitívne prekvapí. Cítia sa u nás príjemne a na konci tretieho dňa všetci chcú, aby kurz trval dlhšie,“  komentuje Jozef Špalek, direktor saleziánskej komunity a školiteľ kurzov.

Školiteľ Andrej Leitner vníma odlišnosť kurzov od iných aktivít, ktoré ponúkame v Salezku v uchopení prežitého zážitku:  „Orientačné dni sú postavené na zážitkovej pedagogike. Môže to evokovať zážitok, ktorý môžem mať pri akejkoľvek inej akcii. No nie je zážitok ako zážitok. Na kurzoch kladieme dôraz na jeho plnšie prežitie a jeho reflexiu, aby sa z neho stala konkrétna skúsenosť. Tá následne mení človeka vo vnútri, z čoho vyplýva, že aj človeka vo vzťahoch s inými.“

Hodnotenia účastníkov na konci kurzu:

„Spoznala som mojich žiakov z inej stránky. Na mnohé veci sa budem pozerať inak ako doteraz.“

„Bolo to skvelé, prekvapilo ma, že mi spolužiaci udelili také pekné vlastnosti.“

„Boli to najkrajšie tri dni, ktoré som za celé tie roky prežila s mojimi spolužiakmi!“

Program Orientačných dní vznikol v Nemecku a od roku 1996 ho realizujú saleziáni v Českej republike vo Fryštáku. V súčasnosti tam realizujú 100 kurzov ročne. Vďaka veľkodušnosti a otvorenosti tímu Orientačných dní v dome Ignáca Stuchlého vo Fryštáku v  roku 2015 tento projekt priniesli na Slovensko sestry a bratia do saleziánskeho strediska Bratislava – Mamateyova. O rok neskôr sme sa pridali aj my. V súčasnosti úzko spolupracujeme, spoločne vzdelávame školiteľov a zlepšujeme toto spoločné medzinárodné dielo.

Orientačné dni v Bratislave – www.orientacnedni.sk
Orientačné dni vo Fryštáku – www.disod.cz

sr. Pauli Mäsiarová

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.

Welcome Stranger! This is an example Text for your fantastic Promo Box! Feel Free to delete it and replace it with your own fancy Message!