Kristus Víťaz vstal z mŕtvych, aleluja!

Keď sa povie Veľká noc, väčšina ľudí si predstaví šibačku, polievačku, možno voľno v práci. Mladší chlapci v hlavách rátajú, koľko si „vyšibú“ pri babke, tete, u spolužiakovej mamy… Našťastie, sú v našej spoločnosti ľudia, ktorí stále chápu a prežívajú pravý dôvod najdôležitejších sviatkov v ľudských dejinách.

Veľkonočné trojdnie, čas, keď sa Spasiteľ Ježiš Kristus obetoval na kríži za vykúpenie ľudstva, prinieslo opäť niekoľko krásnych okamihov aj v banskobystrickom saleziánskom stredisku. V období od Zeleného štvrtka po Bielu sobotu mali animátori a farníci možnosť zakúsiť nekonečné Božie milosti a blízkosť spoločenstva.

Všetko to začalo vo štvrtok Sederovou večerou. Približne dvadsať animátorov zažilo, čo každý rok oslavujú židovské rodiny. Slávnostná večera, slúžiaca ako pripomienka vyvedenia izraelského národa z egyptského otroctva, má presne stanovený priebeh a poradie úkonov.

Okrem jedenia symbolických pokrmov sa v priestoroch strediska čítali aj texty, ktorými izraeliti učia svoje deti o význame vyslobodenia spod egyptskej nadvlády. Po večeri už nasledovala samotná svätá omša na pamiatku Pánovej večere.

Na Veľký piatok sa okrem obradov konala už tradičná krížová cesta mladých. Tento rok sa upustilo od výstupu na Bučičie, kopca nad Sásovou, kde sa modlitba pravidelne koná. Napriek tomu, že sa krížová cesta modlila v priestoroch strediska, prítomní zakúsili príjemnú atmosféru. Mladí si pripravili 14 zastavení, popretkávaných zo životných skúseností. Ľudia sa tak mohli skutočne stotožniť s Pánovým utrpením a preniknúť do tajomstiev obety Ježiša Krista.

Sviatky vyvrcholili na Bielu sobotu. Počas celého dňa ľudia prichádzali k Božiemu hrobu, aby sa pomodlili za svojich drahých, ďakovali za život a všetky dobrodenia. Vo večerných hodinách sa v kostole Panny Márie Pomocnice zišli stovky farníkov, aby spoločne oslávili zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

Včerajšou nedeľou začína oslavou naplnený čas osemdňovej veľkonočnej oktávy. Radosť z Kristovho zmŕtvychvstania nech však ostáva v srdciach veriacich po celý rok. Ako vravia naši bratia gréckokatolíci vo svojom slávnostnom veľkonočnom pozdrave: „Christos voskrese!“

Ivan Bernát

Preberanie fotiek a článkov z webstránky www.sbb.sk bez súhlasu autora je prísne zakázané.

Saleziáni Don Bosca, Banská Bystrica, všetky práva vyhradené ©.