USMERNENIA KU KONANIU BOHOSLUŽIEB V KOSTOLOCH PLATNÉ OD 06. 05. 2020