USMERNENIA KU KONANIU BOHOSLUŽIEB V KOSTOLOCH PLATNÉ OD 17. 06. 2020